koeximpo.sk

Vítame Vás na www.koeximpo.sk

Dnes je nedeľa, 23. januára 2022

Nákupný košík:

košík je prázdny

Zákazník:

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Prevádzkovateľ:

KOEXIMPO, s.r.o.
Kamenná 19
010 79 Žilina

IČO: 31584268
DIČ: SK2020423141

Tel.: 041/723 55 77

E-mail
HOT-LINE

Mobil:
+421 905 506 426
+421 915 824 167

PREVÁDZKA:
Kamenná 19
010 79 Žilina
otváracie hodiny:
pondelok - štvrtok: 
8.00-15.30
piatok:                     
8.00-14.30

 

 

Pridajte si túto stránku do Obľúbených položiek! Nastavte si túto stránku ako svoju Domovskú! 
Odporučte nás:

Domnievate sa, že by naše stránky mohli zaujímať niekoho z Vašich priateľov či známych?
-> Odporučte nás!

NÁKUPNÝ PORIADOK

TENTO INTERNETOVÝ OBCHOD JE URČENÝ IBA PRE PODNIKATEĽOV

  1. Všeobené ustanovenia
  2. Predmet zmluvy
  3. Miesto plnenia
  4. Objednanie tovaru, uzavretie zmluvy
  5. Cena a platenie
  6. Dodacia lehota
  7. Dopravné podmienky, poštovné
  8. Záruka, servis
  9. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia Nahoru

a) Kupujúcí učinením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovarov vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené výslovne niečo iné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (firmy KOEXIMPO, s.r.o.) a jeho zákazníkov (kupujúceho) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávkach tovarov), resp. sú jej neoddeli-teľnou súčasťou.

b) Pokiaľ nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kupná zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávky doručené prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dis-pozicií pri prvej registrácií zákazníka v internetovom obchode.

2. Predmet zmluvy Nahoru

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej iba tovar). Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje obsiahnuté na WWW stránkach KOEXIMPO, s.r.o.,  sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné. KOEXIMPO, s.r.o. (ďalej iba predávajúci) sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:
- bezchybný tovar v súlade so špecifikáciami alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
- vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniami platnými na území SR
- vybavené slovenskými návodmi k obsluhe a záručnými listami 

3. Miesto plnenia Nahoru

Miestom plnenia je prevádzkáreň kupujúceho. Je možné tovar odobrať aj osobne a to v skladových priestoroch spoločnosti. Spoločnosť Koeximpo sa nachádza na Kamennej ulici č. 19, Žilina.

4. Objednanie tovaru, uzavretie zmluvy Nahoru

a) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivom,  cenovo náročnejšom prípade vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.

Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

b) Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod..), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky či písomne. Odmietnutím autorizácie sa objednávka považuje za neplatnú.

c) Ak je medzi účastníkmi uzavretá dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzavretú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje, a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

d) Trvalí zákazníci, s ktorými je uzavretá písomná kúpna zmluva využívajú výhody dojed-nané pri podpisovaní zmluvy, resp. jednostranne ponúknuté predávajúcim po uzavretí zmluvy na jeho internetovej stránke.

e) Objednať (vybrať) tovar si môžete aj osobne, vo vzorkovni spoločnosti na Kamennej ulici č. 19, Žilina.

5. Cena a platenie Nahoru

Ponukové ceny uvedené na WWW stránkach KOEXIMPO, s.r.o. sú platné v okamihu objednávania. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien. Kúpna cena bude splatná pri dodaní tovaru. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

6. Dodacia lehota Nahoru

Dodacia lehota začína bežať odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, bude dodaný maximálne do 48hod. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, v prípadoch vyššej moci, alebo  okolnostiam nezavinených predávajúcim.

 

7. Dopravné podmienky, poštovné Nahoru

                            

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:

Osobný odber, sklad Koeximpo 0,000 €
Koeximpo, region Žiliny 0,000 €
Prepravná služba * 6,000 €

* Pre zásielky nad 100,000 € (bez DPH) 120,000 € (s DPH) je doprava pre tento spôsob doručenia zdarma.


Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny:

Osobný odber, sklad Koeximpo 0,000 €
Dobierkou 2,000 €
Prevodom z účtu 0,000 €

Dodacia lehota je do 2 pracovných dní od obdržania objednávky. Kupujúcí je povinný tovar skontrolovať ( neporušenosť obalov, počet balíkov) a v prípade akýchkoľvek závad neodkladne oznámiť prepravcovi. Faktúra je priložená v označenom balíku. V rámci Žiliny zabezpečujeme dopravu tovaru k zákazníkovi vlastnými prostriedkami, v rámci Slovenska prepravnou spoločnosťou TOPTRANS SK. 

8. Záruka, servis Nahoru

Záručná doba začína bežať odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu.  Predávajúci posky-tuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou minimálne 24 mesiacov. Pokiaľ zistí kupujúcí  vady, musí tieto oznámiť vždy písomne bez zbytočného odkladu.

Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis závady a návrh na vybavenie reklamácie. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní.

9. Záverečné ustanovenia Nahoru

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Pri trvalom zmluvnom vzťahu  má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok. Odoslaním elektronickej objed-návky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný. Účastníci sa výslov-ne dohodli, že pokiaľ nie je dohodnuté inak, riadia sa ich povinnosti a práva podľa obchodného zákonníka SR.

Platné od 1.5.2011

                

Novinky e-mailom

Copyright © 2022 KOEXIMPO, s.r.o. All rights reserved.
Aplikácia pre internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.Zobraziť panel o súboroch cookie.